Poltronova

Poltronova

Được thành lập bởi Sergio Cammilli vào năm 1957, Poltronova đã làm nên lịch sử khi là công ty đầu tiên đưa vào catalog của mình cả những người cố vấn và những nhà tiên phong trong phong trào Thiết kế Mới, phản ánh bản chất đa diện của thiết kế Ý. Các sản phẩm của Poltronova tạo nên một bộ sưu tập hợp vượt thời đại và không rập khuôn, dù không được chấp nhận vào thời điểm sản xuất, nhưng lại được yêu thích trong thời đại ngày nay.