Giải thưởng chứng minh cho thành công trong việc giới thiệu giới thiệu phong cách sống độc bản

Italian Atelier thắng giải Best Furniture Agency tại Asian Architecture Awards 2023 (AADA Ẩds)
Best Architexture Agency Award 2023